POSTANOWIENIE Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zławieś Wielka, dnia 12.03.2012 r.


  
  PR.6220.3.3.2012
  
 
POSTANOWIENIE
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Skłudzewo, Rzęczkowo, Zławieś Mała, Cichoradz, Toporzysko gm. Zławieś Wielka

 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 02.02.2012r. przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka.
 
postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w m. Skłudzewo, Rzęczkowo, Zławieś Mała, Cichoradz, Toporzysko gm. Zławieś Wielka.     


  
UZASADNIENIE
  
Dnia 02.02.2012r. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zwrócił z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Skłudzewo, Rzęczkowo, Zławieś Mała, Cichoradz, Toporzysko gm. Zławieś Wielka.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka dnia 02.02.2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem z dnia  17.02.2012r. znak N.NZ-402-ZW-16/12, uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 20.02.2012r. znak WOO.4240.125.2012.DB wezwał do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27.02.2012r znak PR.6220.3.2.2012, w odpowiedzi  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie z dnia 08.03.2012r. znak WOO.4240.125.2012.DB.1  w którym uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że kwalifikuje się ona do przedsięwzięć w § 3 ust. 1 pkt 79 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gm. Zławieś Wielka gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach omawianego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej o długości około 497 m składającej się z rur PE o średnicach 32, 90 i 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej o długości około 27312 m, umożliwiającej odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków położonych w miejscowościach Skłudzewo, Rzęczkowo, Zławieś Mała, Cichoradz i Toporzysko do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Projektowana sieć składać się będzie z rurociągów grawitacyjnych wykonanych z rur PVC o średnicy 200, 250 i 300 mm i łącznej długości 7387 m, rurociągów tłocznych wykonanych z rur PE o średnicach od 50, 63, 90 i 110 mm i łącznej długości 19.925 m, przyłączy o łącznej długości około 4586 m oraz 118 przydomowych przepompowni ścieków wyposażonych w pompy zatapialne. Sieci zlokalizowane zostaną w pasach dróg gminnych, prywatnych oraz na działkach budowlanych i rolnych. Roboty ziemne przeprowadzone będą tradycyjną technologią wykopów umocnionych stalowymi szalunkami. Po wykonaniu robót wykopy zostaną zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Przewiduje się płukanie sieci kanalizacji przy użyciu wody w ilości ok. 100m3/rok.  W trakcie budowy nastąpić może wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziom dźwięku, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Oddziaływanie będzie chwilowe i odwracalne. Prace wykonywane będą w godzinach dziennych 600-2200 w sposób nie dopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Wykorzystywany sprzęt winien być sprawny technicznie, jego konserwacje, uzupełniane paliwa, przegląd i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Działalność związana z charakterem inwestycji prowadzona będzie w sposób umożliwiający selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów. Podczas prowadzenia prac należy wyznaczyć miejsca do gromadzenia odpadów i przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Etap realizacji przedmiotowego zamierzenia nie będzie związany z przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu. Rury PVC zostaną połączone kielichowo przy użyciu uszczelek gumowych natomiast rury PE poprzez zgrzewanie zapewniające szczelność połączeń. Wybudowanie kanalizacji umożliwi odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, a tym samym przyczyni się do wyeliminowana zbiorników bezodpływowych, czego efektem będzie poprawa stanu środowiska oraz eliminacja przedostawania się ścieków do gruntu i wody. Na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia. Większa część projektowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z art. 24 ust.2 pakt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie ww. formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Planowane zadanie realizowane będzie głównie w pasach drogowych i terenach zabudowanych. Nie zachodzi konieczność wycinki ani zabezpieczania drzew, ponieważ nie znajdują się one w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Nie przewiduje się także prowadzenia odwodnień. Ze względu na występowanie na sąsiednich terenach potencjalnych siedlisk chronionych gatunków płazów planuje się codzienną kontrolę wykopów  w czasie prowadzenia prac oraz wynoszenie poza teren inwestycji zwierząt, które do nich wpadną. Nie stwierdzono konieczności zastosowania działań minimalizujących lub kompensacyjnych w stosunku do innych zwierząt.
Reasumując nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego zadania na środowisko, w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Wytworzył: Monika Czułkowska (22 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (22 marca 2012, 11:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1343

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij