OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego – umowa na zastępstwo

1. Wymagania:
• wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość obsługi komputera,
• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność
• umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe : 1) znajomość obsługi komputera w systemie informatycznym Pomost; 2) doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 3) Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów      służbowych. 4)  Znajomość przepisów: Ustawy o pomocy społecznej; Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Kodeksu postępowania  administracyjnego.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• praca socjalna,
• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe  i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

3. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), 2) życiorys – curriculum vitae; 3) kserokopia świadectw pracy; 4) kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie; 5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; 7) oświadczenie o niekaralności, 8)  oświadczenie  kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). 9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego 10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych; 11)  kserokopia dowodu osobistego;

4. Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki, środy, czwartki  od 7.00 do 15.15, we wtorki od 8.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo” w terminie do 10 czerwca 2016r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu oferty do GOPS w Złejwsi Wielkiej). Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Zławieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.


Kierownik GOPS
Aldona Michalska

Zławieś Wielka, 23.05.2016r.    

Ogłoszenie o wynikach naboru

    Zławieś Wielka, dnia 14.06.2016r.


                       INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
                        W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJOgółem na stanowisko pracy pracownika socjalnego (na zastępstwo) wpłynęły 3 oferty, w tym 1 oferta zawierała wszystkie wymogi formalne i dodatkowe  zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.
Na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wybrano Panią Karolinę Schramm-Grzywińską.

Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe jako pracownik socjalny dają podstawę do stwierdzenia, iż będzie prawidłowo wykonywała powierzone obowiązki na stanowisku pracownika socjalnego.                                                                                                         Kierownik GOPS Zławieś Wielka
                                                                                                             Aldona Michalska

Wytworzył: Aldona Michalska (23 maja 2016)
Opublikował: Paulina Zakierska (23 maja 2016, 13:20:17)

Ostatnia zmiana: Paulina Zakierska (14 czerwca 2016, 14:08:17)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wynikach naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 784

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij