Decyzja RL.6220.12.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka


Zławieś  Wielka, dnia 11 marca 2016 r.
 
RL.6220.12.5.2015
DECYZJA
 
           Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2015 r. /data wpływu: 16.11.2015 r./

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, na działkach nr ewid.:
-     273/4, 256, 108, 187, 167/6 położonych w obrębie Toporzysko,
-     205/1, 201, 199/4, 199/2, 223, 269 położonych w obrębie Zławieś Mała,
-     6, 40, 521/2, 521/1 położonych w obrębie Pędzewo,
-     239 położonej w obrębie Zławieś Wielka,
-     275, 274, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 293/1, 308, 293/3, 300/1, 300/2, 301, 276,   położonych w obrębie Gutowo,
-     158/18, 158/20, 155/1, 158/19, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, położonych w obrębie Zarośle Cienkie,
-     208/2, położonej w obrębie Czarne Błoto,
-     20, 34/3, 34/10, 48, 219, położonych w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.

  UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.11.2015 r. /data wpływu: 16.11.2015 r./, spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 273/4, 256, 108, 187, 167/6 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, 205/1, 201, 199/4, 199/2, 223, 269 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Mała, 6, 40, 521/2, 521/1 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 239 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, 275, 274, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 293/1, 308, 293/3, 300/1, 300/2, 301, 276,   w obrębie ewidencyjnym Gutowo, 158/18, 158/20, 155/1, 158/19, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, w obrębie ewidencyjnym Zarośle Cienkie, 208/2 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, 20, 34/3, 34/10, 48, 219 w obrębie ewidencyjnym Górsk,  gm. Zławieś Wielka.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: RL.6220.12.2.2015 dnia 24.11.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.                                           
Opinią znak N.NZ.40.2.6.7.2015 z dnia 8.12.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak:  WOO.4240.772.2015.ADS.2 z dnia 24.12.2015 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka na działkach wymienionych we wniosku (obręby: Toporzysko, Zławieś Mała, Pędzewo, Zławieś Wielka, Zarośle Cienkie, Gutowo, Czarne Błoto, Górsk) nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Następnie przed wydaniem decyzji pismem znak RL.6220.12.4.2015 zawiadomił strony postępowania oraz społeczeństwo (poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz tablice ogłoszeń urzędu i sołectw) o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.
Pismem znak: ZDW.RDW 2.12.509.557.2015 z dnia 01.12.2015 r. uznał, że w przypadku przejść poprzecznych pod drogą wojewódzką nr 546 (działka nr 223) należy dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi, a przejścia lokalizować poza obrębem skrzyżowań dróg i zjazdów. Ponadto obiekty budowlane ( umieszczenie obiektów wzdłuż drogi) przy drodze wojewódzkiej powinny być zlokalizowane od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości dla terenu niezabudowanego 20 m, a dla terenu zabudowanego w odległości 8 m (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt tab. 3 ustawy o drogach publicznych)
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu magistralnego o średnicy 200 mm i długości 11,5 km oraz kolektora tłoczonego o długości 15,5 km i średnicy 200 mm. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie gminy Zławieś Wielka w miejscowościach Toporzysko, Zławieś Mała, Zławieś Wielka, Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie, Czarne Błoto i Górsk. Teren zajęty przez projektowaną sieć zajmował będzie 4,65 ha. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia pod 2 przewody o szerokości 3 m wyniesie:
F = 3 x 15 500 m = 46 500 m2 = 4,65 ha
Trasa przewodów planowanej inwestycji obejmuje teren, który jest wykorzystywany jako drogi – gminne i na krótkich odcinkach drogi powiatowe i przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką 546 Zławieś Wielka – Łubianka oraz krajową nr 80 Bydgoszcz – Toruń.  W związku z powyższym jest on pozbawiony walorów przyrodniczych i wolny od zagrożeń dla zwierząt. Teren po wykonaniu przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, inwestycja nie będzie wiązała się z zajęciem terenu na stałe.
Z uwagi na utrzymanie w ciągłej eksploatacji istniejących dróg realizacja inwestycji nastąpi metodą bezwykopową, przecisku sterowanego – wykonanie otworów o przekroju 1 m2 w odległości 100-150 m. Przewody zostaną poprowadzone na głębokości ok. 1,8-2,2 m. Otoczenie terenu inwestycji to teren zurbanizowany zabudową wiejską.  
Planowana budowa sieci kanalizacyjnej spowoduje wyłączenie z eksploatacji nieefektywnej gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i przetransportowanie ładunku do oczyszczalni w Toruniu, poprzez istniejący układ kanalizacji, zlokalizowany w południowej części gminy.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Oddziaływanie planowanej budowy sieci wodno - kanalizacyjnej nie będzie w sposób wymierny kumulować z oddziaływaniem innych obiektów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. Ze względu na brak innych zamierzeń w obszarze oddziaływania omawianego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Przedsięwzięcie nie będzie naruszać miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych. Usytuowanie przedsięwzięcia nie zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użyt­kowaniu terenu i nie wymaga zdolności samooczyszczania się środowiska oraz odna­wiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania prze­strzennego.
Budowa bezwykopowa w 80% ogranicza rozkopy mogące mieć negatywny wpływ na ewentualnych przedstawicieli herpetofauny.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy.
Na etapie wykonywania prac uciążliwości mogą być bardziej odczuwalne niż wpływ tych czynników, głównie komunikacyjnych, przed realizacją inwestycji. W rejonie prowadzenia prac mogą  wystąpić zanieczyszczenia powietrza spowodowane emisjami pyłu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, w tym zanieczyszczeń ze spalania paliw silnikowych: SOx, CO2, CO, pył i węglowodory alifatyczne. Emisje zanieczyszczeń komunikacyjnych i wynikających z eksploatacji maszyn będą miały charakter źródeł powierzchniowych, o stosunkowo małej wysokości punktu emisji. Zasięg potencjalnej uciążliwości i wzrost zanieczyszczeń w powietrzu można oszacować na kilkadziesiąt metrów od źródła emisji. Na terenie prowadzonych prac może wystąpić również wtórna emisja pyłów wywołana ruchem maszyn roboczych. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, obejmować będą jedynie czas prowadzenia prac.
Realizacja części prac w zakresie planowanego przedsięwzięcia, wykonywana będzie ręcznie co w znacznym, stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu. Wykorzystanie maszyn i urządzeń będzie jednak prowadzić do pewnej uciążliwości akustycznej dla okolicznych mieszkańców, a zasięg potencjalnych uciążliwości można oszacować na ok. 100-200 m zależnie od pokrycia terenu.
Prowadzone prace związane z przygotowaniem gruntu wiązać będą się z emisją drgań i ich propagacją w gruncie. Generowane wibracje mogą być odczuwalne przez ludzi i obiekty budowlane. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wykorzystane zostaną certyfikowane urządzenia co w znacznym stopniu wyklucza szkodliwe działanie generowanych wibracji na obiekty budowlane.
Odpady wytworzone podczas realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w pojemnikach po zebraniu większej ilości i odbierane przez uprawnioną firmę i poddawane utylizacji. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji.
W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą występowały emisje hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery.
Inwestor ma za zadanie dobrać urządzenia, które nie będą generowały zanieczyszczeń w ilości większej niż dopuszczalne wartości, aby ograniczyć uciążliwość dla środowiska.
e) ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:    
Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. W trakcie prawidłowej eksploatacji rurociągów nie nastąpi zanieczyszczenie wód i gruntu. System instalacji i materiały, z których będzie on wykonany gwarantują szczelność układu. Zastosowane materiały zapewnią szczelność sieci i będą stanowić dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.
Na etapie eksploatacji należy prowadzić monitoring stanów awaryjnych przepompowni ścieków/ przepełnianie/ brak zasilania energetycznego.
2)   Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)     obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Region wodny jest to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i wodnych przedmiotowy obszar należy do regionu wodnego Dolnej Wisły.
Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Pod względem hydrograficznym opisywany teren leży w zlewni Wisły, przepływającej w odległości ok. 1 - 2 km w kierunku południowym. Teren w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia zajmują tereny mieszkaniowe, grunty rolne. Spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych następuje poprzez system rowów melioracyjnych i Kanał Górny Niziny Toruńskiej do rz. Wisły.
Według opracowania – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P.Nr 49, poz.549) teren złoża położony jest w zlewni JCWP o nazwie - Górny Kanał, oznaczonej kodem PLRW20001929169.
Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości i ilości zasobów wód powierzchniowych w zlewni Kanału Górnego, ponieważ:
- planowana inwestycja budowy sieci wodociągowej i kanału tłoczonego nie koliduje ze stałymi ciekami odpływu powierzchniowego;
- w trakcie eksploatacji sieci wodociągowej i kanału sanitarnego nie przewiduje się poboru wody,
- w ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych,
- nie wystąpią  zmiany morfologiczne terenu .
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd), według opracowania – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P. Nr 49, poz.549) rejon projektowanej inwestycji położony jest w zasięgu regionu wodnego Dolnej Wisły, w obszarze JCWPd, 44 oznaczonym kodem PLGW240044.
Planowane przedsięwzięcie nie stanowi bezpośredniego zagrożenie dla wód podziemnych w zlewni JCWPd 44 ponieważ:
- na cele realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje się poboru wód podziemnych,
- planowane budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego nie spowoduje trwałej zmiany stosunków wodnych w gruncie,
- technologia zastosowanych materiałów budowlanych nie generuje ścieków mogących zanieczyścić wody podziemne.
W warunkach normalnej (bezawaryjnej) pracy urządzeń nie istnieje zagrożenie dla wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży:
Brak obszarów.
c)      obszary górskie lub leśne:
Brak obszarów.
d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Brak obszarów.
e)      obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Brak obszaru NATURA 2000 na terenie objętym inwestycją.
Na terenie gminy znajduje się obszar NATURA 2000 – PLB 040003 –Dolina Dolnej Wisły –obszar specjalnej ochrony ptaków. Teren inwestycji jest oddalony od w/w obszaru o 1,5-3,0 km. Inwestycja ze względu na swoja skalę i rodzaj nie będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000 - Dolina Dolnej Wisły.
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj - Pom. z 2015 r., poz 2575), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., po 1651 ze zm.), zakazy określone w ww. uchwale nie dotyczą inwestycji celu publicznego, jakimi jest m. in. budowa wodociągu i kanalizacji.
f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Brak obszarów.
g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Brak obszarów.
h)      gęstość zaludnienia:
W sąsiedztwie inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna z jej usługami, planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na tą zabudowę.
i)        obszary przylegające do jezior:
Brak obszarów.
j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak obszarów
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny.
b)     transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Brak transgranicznego oddziaływania – inwestycja ma zasięg lokalny
c)      wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej:
Wielkość i złożoność oddziaływania mieści się w dopuszczalnych granicach zarówno w trakcie budowy jak i późniejszej eksploatacji.
d)      prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Realizacja inwestycji nie naruszy powierzchni zadrzewionych i zawodnionych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się także ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
Prawdopodobieństwo oddziaływania będzie w trakcie realizacji inwestycji poprzez koparkę w miejscu wprowadzenia przewodów do przecisku.
Eksploatacja przewodów nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie w świetle obowiązującego prawa.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Możliwe ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
  • Wariant „I” (przyjęty do realizacji) – budowa magistrali wodociągowej zapewniającej zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy. Budowa wyeliminuje istniejące stacje wodociągowe, które z uwagi na długi okres eksploatacji wymagają obecnie modernizacji. Druga część inwestycji - budowa kolektora kanalizacyjnego umożliwi wyłączenie z eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i odbiór ścieków przez wysokosprawną oczyszczalnię Toruńskich Wodociągów.
  • Wariant „II” (odrzucony) – modernizacja kilku stacji wodociągowych i okresowa wymiana pomp w studniach głębinowych. Odrzucenie wariantu I wymusiłoby modernizację gminnej oczyszczalni ścieków i prowadzenie przez Wójta Gminy Zławieś Wielka spraw związanych z właściwą eksploatacją oczyszczalni. Oczyszczalnia wymaga budowy związanej z gospodarką osadową.
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na działki sąsiednie, ani powodować pogorszenia jakości wód w istniejących studniach, ani zakłócać stosunków wodnych.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe na uwadze stwierdzono jak w sentencji.
                                                                                                                                                                                     
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś


Załącznik do decyzji RL.6220.12.5.2015
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.)

 
Budowa - zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, na działkach nr ewidencyjnych:
-     273/4, 256, 108, 187, 167/6 położonych w obrębie Toporzysko,
-     205/1, 201, 199/4, 199/2, 223, 269 położonych w obrębie Zławieś Mała,
-     6, 40, 521/2, 521/1 położonych w obrębie Pędzewo,
-     239 położonej w obrębie Zławieś Wielka,
-     275, 274, 304/1, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 293/1, 308, 293/3, 300/1, 300/2, 301, 276,   położonych w obrębie Gutowo,
-     158/18, 158/20, 155/1, 158/19, 157/1, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 165/1, położonych w obrębie Zarośle Cienkie,
-     208/2, położonej w obrębie Czarne Błoto,
-     20, 34/3, 34/10, 48, 219, położonych w obrębie Górsk, gm. Zławieś Wielka.
 
            Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu magistralnego o średnicy 200 mm i długości 11,5 km oraz kolektora tłoczonego o długości 15,5 km i średnicy 200 mm. Teren zajęty przez projektowaną sieć zajmował będzie 4,65 ha.
            Budowa magistrali wodociągowej zapewni zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy oraz umożliwi wyeliminowanie istniejących stacji wodociągowych, które z uwagi na długi okres eksploatacji wymagają obecnie modernizacji. Druga część inwestycji - budowa kolektora kanalizacyjnego umożliwi wyłączenie z eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku i odbiór ścieków przez wysokosprawną oczyszczalnię Toruńskich Wodociągów. Z eksploatacji zostanie wyłączona nieefektywna gminna oczyszczalnia ścieków w Toporzysku, a ładunek zostanie przetransportowany do oczyszczalni w Toruniu, poprzez istniejący układ kanalizacji, zlokalizowany w południowej części gminy.
Trasa przewodów planowanej inwestycji obejmuje teren, który jest wykorzystywany jako drogi – gminne i na krótkich odcinkach drogi powiatowe i przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką 546 Zławieś Wielka – Łubianka oraz krajową nr 80 Bydgoszcz – Toruń.  W związku z powyższym teren jest pozbawiony walorów przyrodniczych i wolny od zagrożeń dla zwierząt. Teren po wykonaniu przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, inwestycja nie będzie wiązała się z zajęciem terenu na stałe. Otoczenie terenu inwestycji to teren zurbanizowany zabudową wiejską. 
Z uwagi na utrzymanie w ciągłej eksploatacji istniejących dróg realizacja inwestycji nastąpi metodą bezwykopową - przecisku sterowanego – wykonanie otworów o przekroju 1 m2 w odległości 100-150 m. Przewody zostaną poprowadzone na głębokości ok. 1,8 – 2,2 m. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać miejsc występowania naturalnych siedlisk przyrodniczych. Budowa bezwykopowa w 80% ogranicza rozkopy mogące mieć negatywny wpływ na ewentualnych przedstawicieli herpetofauny.
W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie i emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy. Inwestor ma za zadanie dobrać urządzenia, które nie będą generowały zanieczyszczeń w ilości większej niż dopuszczalne wartości, aby ograniczyć uciążliwość dla środowiska.
W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą występowały emisje hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Zastosowane materiały zapewnią szczelność sieci i będą stanowić dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj - Pom. z 2015 r., poz 2575), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., po 1651 ze zm.), zakazy określone w ww. uchwale nie dotyczą inwestycji celu publicznego, jakimi jest m. in. budowa wodociągu i kanalizacji.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (11 marca 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (16 marca 2016, 12:02:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij